Get Adobe Flash player

          โรงเรียนพนมอิทธิศึกษา  ตั้งอยู่ที่เลขที่ 80/2  หมู่ที่  2  ตำบล  เกาะขนุน อำเภอ พนมสารคาม จังหวัด  ฉะเชิงเทรา     ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน เมื่อวันที่    27    เมษายน  พ.ศ.2503    โดย นายเฉวียง   อิทธิคม    เปิดทำการสอนระดับประถมศึกษา  ประเภทสามัญ   โดยมีเนื้อที่ของโรงเรียนทั้งสิ้น  1   ไร่  2  งาน  20  ตารางวา สถานที่ตั้งของโรงเรียนตั้งอยู่ในเขตเทศบาล ตำบล เกาะขนุน  อยู่ห่าง อำเภอ พนมสารคาม เป็นระยะทางประมาณ  2  กิโลเมตร   ลักษณะโดยทั่วไปของชุมชน ส่วนใหญ่นับถือ  ศาสนา  พุทธ ประชาชน มีเชื้อสาย ไทย    จีน    ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมต่างๆ  มีทั้ง แบบไทย และ จีน ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพ ค้าขาย และมีประชากรบางส่วน มีอาชีพ  รับจ้าง  ทำนา  ทำสวน ประชากรในวัย หนุ่มสาว ส่วนใหญ่ทำงานโรงงานผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง   มีฐานะ ปานกลาง ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษา ระดับมัธยมศึกษา   ประกอบอาชีพรับจ้าง คิดเป็นร้อยละ 95  ของจำนวนประชากรทั้งหมด  ที่เหลือจะประกอบอาชีพอื่นๆ  เช่น  ค้าขาย  เลี้ยงสัตว์  เกษตรกร  และรับราชการ  คิดเป็นร้อยละ  5   ประชาชนนับถือศาสนาพุทธ  คิดเป็นร้อยละ  100   ฐานะทางเศรษฐกิจ / รายได้โดยเฉลี่ย / ครอบครัว / ปีประมาณ  84,000  บาท